IEEE/CIC International Conference on Communications in China
7–9 August 2024 // Hangzhou, China

Conference Committee

Honorable Chair
Jiangfeng Du (Zhejiang University, China)

General Chairs
Nei Kato(Tohoku University, Japan)
Jiming Chen (Zhejiang University/Hangzhou Dianzi University, China)
Yanchuan Zhang (China Institute of Communications, China)

Technical Program Chairs
Wei Zhang (The University of New South Wales, Australia)
Rongxing Lu (University of New Brunswick, Canada)
Zhiguo Shi (Zhejiang University, China)
Tong Song (China Institute of Communications, China)

Invited Talk Chairs
Jianwei Huang (Chinese University of Hong Kong, Shenzhen, China)
Yue Gao (Fudan University, China)

Sponsorship Chairs
Hangguan Shan (Zhejiang University, China)
Weidang Lu (Zhejiang University of Technology, China)

System Demo Chairs 
Wei Yu (General Test, China)
Shen Yan (Huawei, China)

Financial Chairs
Bruce Worthman (IEEE Communications Society, USA)
Yinan Geng (China Institute of Communications, China)
Qianqian Yang (Zhejiang University, China)

Publicity Chairs
De Mi (Birmingham City University, UK)
Kuan Zhang (University of Nebraska Lincoln, USA)
Chengwei Zhou (Zhejiang University, China)

Workshop Chairs
Kaoru Ota (Muroran Institute of Technology, Japan)
Liping Qian (Zhejiang University of Technology, China)

Tutorial Chairs
Dusit Niyato (Nanyang Technological University, Singapore)
Fen Hou (University of Macau, China)

Publication Chairs
Ning Zhang (University of Windsor, Canada)
Ruilong Deng (Zhejiang University, China)

Industry Chair
Jianmin Lu (Huawei, China)

Award Chairs
Lin Cai (University of Victoria, Canada)
Guiyi Wei (Zhejiang Gongshang University, China)

Web Chair
Xiufang Shi (Zhejiang University of Technology, China)

Local Organizing Chairs
Shibo He (Zhejiang University, China)
Chengcheng Zhao (Zhejiang University, China)
Long Chen (Hangzhou Dianzi University, China)
Weiqiang Xu (Zhejiang Sci-Tech University, China)

Technical Symposium Co-Chairs

Information and Communication Theory
Zhaoyang Zhang (Zhejiang University, China)
Koichi Adachi (The University of Electro-Communications, Japan)
Lin Bai (Beihang University, China)
Yi Fang (Guangdong University of Technology, China)
 
Signal Processing for Communications
Haixia Zhang (Shandong University, China)
Martin Haardt (Technische Universität Ilmenau, Germany)
Weizheng Zhang (Harbin Institute of Technology, China)
Yongpeng Wu (Shanghai Jiaotong University, China)
 
6G Wireless Communications
Lingyang Song (Peking University, China)
Tony Q.S. Quek (Singapore University of Technology and Design, Singapore)
Hao Chi (Hangzhou Dianzi University, China)
Wei Quan (Beijing Jiaotong University, China)
 
Integrated Sensing and Communication
Zhiyong Feng (Beijing University of Posts and Telecommunication, China)
André L. F. de Almeida (Federal University of Ceará, Brazil)
Chaojie Gu (Zhejiang University, China)
Chaoqun Yang (Southeast University, China)
 
AI Enabled Wireless and Networking
Shi Jin (Southeast University, China)
Merouane Debbah (Khalifa University, Abu Dhabi)
Yuanming Shi (Shanghai Tech University, China)
Wei Wang (Pengcheng Lab, China)
 
Cloud and Edge Computing
Haijun Zhang (University of Science and Technology Beijing, China)
Sangheon Pack (Korea University, Korea)
Yuan Wu (University of Macau, China)
Suzhi Bi (Shenzhen University, China)
 
Industrial Internet of Things
Cailian Chen (Shanghai Jiaotong University, China)
Yan Zhang (University of Oslo, Norway)
Jianhua Tang (South China University of Technology, China)
Long Shi (Nanjing University of Science and Technology, China)
 
Mobile and Wireless Networks
Chunxiao Jiang (Tsinghua University, China)
Lian Zhao (Toronto Metropolitan University, Canada)
Yun Lin (Harbin Engineering University, China)
Ying Chen (Beijing Information Science and Technology University, China)
 
Next Generation Networking
Min Sheng (Xidian University, China)
Celimuge Wu (The University of Electro-Communications, Japan)
Yongmin Zhang (Central South University, China)
Wei Wang (Zhejiang University, China)
 
Space-Air-Ground-Sea Communication and Networking
Qinyu Zhang (Harbin Institute of Technology Shenzhen, China)
Shiwen Mao (Auburn Unviersity, USA)
Nan Cheng (Xidian University, China)
Haibo Zhou (Nanjing University, China)
 
Communication and Information Security
Hongwei Li (University of Electronic Science and Technology of China, China)
David Choi (Soongsil University, Seoul, Korea)
Liang Xiao (Xiamen University, China)
He Fang (Suzhou University, China)
 
Optical Wireless and Petahertz Communications
Zhaocheng Wang (Tsinghua University, China)
Lei Guo (Chongqing University of Posts and Telecommunications, China)
Chen Gong (University of Science and Technology of China, China)
Julian Cheng (University of British Columbia, Canada)

Patrons

Organizer

Co-Organizers