IEEE/CIC International Conference on Communications in China
7–9 August 2024 // Hangzhou, China
Ubiquitous Communications @ Future

Call for Symposium Papers

CALL FOR SYMPOSIUM PAPERS

Paper Submission Deadline of All the Symposia:  April 1st, 2024  May 7th, 2024

EDAS submission link

Submit Now

 

Information and Communication Theory

Zhaoyang Zhang, Koichi Adachi, Lin Bai, Yi Fang

Signal Processing for Communications

Haixia Zhang, Martin Haardt, Weizheng Zhang, Yongpeng Wu

6G Wireless Communications

Lingyang Song, Tony Q.S. Quek, Hao Chi, Wei Quan

Integrated Sensing and Communication

Zhiyong Feng, André L. F. de Almeida, Chaojie Gu, Chaoqun Yang

AI Enabled Wireless and Networking

Shi Jin, Merouane Debbah, Yuanming Shi, Wei Wang

Cloud and Edge Computing

Haijun Zhang, Sangheon Pack, Yuan Wu, Suzhi Bi

Industrial Internet of Things

Cailian Chen, Yan Zhang, Jianhua Tang, Long Shi

Mobile and Wireless Networks

Chunxiao Jiang, Lian Zhao, Yun Lin, Ying Chen

Next Generation Networking

Min Sheng, Celimuge Wu, Yongmin Zhang, Wei Wang

Space-Air-Ground-Sea Communication and Networking

Qinyu Zhang, Shiwen Mao, Nan Cheng, Haibo Zhou

Communication and Information Security

Hongwei Li, David Choi, Liang Xiao, He Fang

Optical Wireless and Petahertz Communications

Zhaocheng Wang, Lei Guo, Chen Gong, Julian Cheng

IMPORTANT DATES

Symposium Paper Submission Deadline: Apr. 1, 2024  May. 7, 2024

Symposium Paper Acceptance: Jun. 15, 2024 Jun. 16, 2024

Patrons

Organizer

Co-Organizers